နမူနာ ဖြန့်ဖြူခြင်း (Sample Distribution)

ဘာညာ ဘာညာ ဘာညာ ရေးချင်တာ ရေးခြင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိတဲ့ ဒေတာရလဒ်တွေက ရွေးချယ်ထားတဲ့ sample ကနေ အဖြေရယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sample ရဲ့ Distribution သည် Random variable လိုမျိုးပဲ အခြားသော ရွေးချယ်လိုက်မဲ့ sample နဲ့ လည်း ကိုက်ညီနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျပန်းယူလိုက်တဲ့ sample ရဲ့ space ကို sample တွေကို စုပေါင်းပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကဲဖြတ်ခြင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ probability ဆိုတာက ဘာ လိုပဲ ရွေးယူရယူလိုက်ပြီး ရရှိလာတဲ့ probability ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ sample space နဲ့ probability ကနေ sampling distribution ဖြစ်လာပါတယ်။

Data distribution ကို အကျဥ်းချုပ်ရလဒ်တွေက Sampling Distribution နယ်ပယ်မှာတော့ ကျပန်း ပြောင်းလဲခြင်း (random variable) ဖြစ်လာပါတယ်။ ဥပမာ နမူနာ ပျမ်းမျှကိန်း နဲ့ နမူနာ စံကိန်း တွေဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းအင်းတစ်ခုဆိုတာက ဒေတာ အချက်အလက်တွေကို formula အသုံးချတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာတွေက ကျပန်း ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အသုံးချလိုက်တဲ့ formula ရဲ့ ရလဒ်ကလည်း ကျပန်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။

ဘာလုပ်ကြမလဲ?

  • နမူနာ ဖြန့်ဖြူခြင်းဆိုင်ရာ အယူအဆကို နားလည်အောင် လုပ်မယ်၊ နမူနာ ဖြန့်ဖြူခြင်းဆိုင်ရာ နမူနာ ပျမ်မျှကိန်းနဲ့ စမ်းသပ်မယ်။
  • တစ်ခုခုသော အရာကို တိုင်းတာလို့ရလာတဲ့ မျှော်လင့်ကိန်းနဲ့ စံကိန်းကို နာမူနာ ဖြန့်ဖြူခြင်းဆိုင်ရာ နမူနာ ပျှမ်းမျှကိန်းနဲ့ စံကိန်းကို စပ်ဆက်ကြည့်မယ်။
  • အကန့်အသတ်ဖြစ်သွားတဲ့ အလယ်ကိန်းဆိုင်ရာ သီအိုရမ်ကို နမူနာ ပျှမ်းမျှကိန်းအပေါ် စမ်းသပ်ကြည့်မယ်။

ရူပ်ထွေးကြမယ်?

  • A random variable ဆိုတာ လက်တွေ့ကျကျ စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကို ဆိုလိုတာ။
  • A random sample ဆိုတာ တိကျတဲ့ လူဦရေးထဲက နေ ရွေးကောက်မေးမြန်ထားတဲ့ လူဦးရေကို ထပ်ပြီး ကျပန်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လူဦးရေ။
  • An observed value ဆိုတာ တိကျတဲ့ လူဦးရေထဲကနေ ရွေးကောက်မေးမြန်းထားတဲ့ လူဦးရေးတွေရဲ့ ကိန်းဂဏန်းအဖြေ။
  • Sample space ဆိုတာ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store